Secția Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

Secția își desfășoară activitatea în spațiile date în administrarea Centrului, situate în Vila protocol din Municipiul Slatina, str. Mânăstirii, nr.1A, județul Olt.

Secția funcționează pe doua compartimente:
1. Compartimentul Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole;
2. Compartimentul de Cercetare, Conservare, Promovare Culturală și Artă Tradițională, Așezăminte Culturale.

 

Compartimentul Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole îndeplinește următoarele atribuții:

– realizează servicii de marketing cultural, publicitate și impresariat;
– informează conducerea instituției în legătură cu aparițiile media;
– contribuie la obţinerea de parteneriate și relații pe plan național sau internațional cu alte instituții de cultură;
– promovează imaginea instituției prin realizarea de materiale informative pentru comunicarea evenimentelor instituției;
– redactează comunicatele de presă, menține relația cu partenerii media;
– administrează site-ul instituției și conturile de pe rețelele de socializare;
– colaborează cu alte instituții culturale din țară și străinătate în vederea elaborării unor proiecte culturale comune, având drept scop o mai bună cunoaștere a valorilor culturale comunitare și naționale;
– execută componentele prevăzute de actele normative în vigoare cu privire la combaterea tendinţelor de degradare a culturii;
– contribuie la creșterea gradului de acces la viaţa culturală a cât mai multor membri ai comunităţii şi spre sprijinirea descoperirii sau dezvoltării de abilităţi artistice;
– urmărește atragerea de fonduri din investiţii publice, private şi parteneriate în vederea realizării proiectelor și programelor Centrului;
– propune încheierea protocoalelor de colaborare cu instituții specializate și participă la punerea în practică și la urmărirea acestora;
– organizează proiecții cinematografice, precum și conferinţe, seminarii, spectacole cultural – artistice (dans, muzică, teatru etc.) pentru copii şi adulţi în spaţiile cu destinaţie specifică;
– furnizează servicii secundare către public, respectiv organizarea în spaţiile anexe a unor activităţi de divertisment şi de servire a publicului spectator (bufete, expoziţii, distribuţie de cărţi, ziare, reviste şi comercializarea de produse diverse, CD-uri, DVD-uri etc.) cu ajutorul personalului propriu sau prin asociere cu alte persoane pe bază de contract;
– elaborează propuneri pentru inițierea unor proiecte cu finanţare externă;
– organizează și/sau coordonează programe şi evenimente (festivaluri, concursuri, târguri, expoziţii, spectacole etc.) al căror specific nu intră în sfera activităţii celorlalte secții/birouri/ compartimente;
– realizează materiale foto și video necesare promovării valorilor culturale ale judeţului Olt;
– organizează tabere tematice pentru copii și tineret (pictură, muzică etc.);
– promovează produsele culturale ale Centrului, precum şi evenimentele culturale organizate de acesta.

 

Compartimentul de Cercetare, Conservare, Promovare Culturală și Artă Tradițională, Așezăminte Culturale, îndeplinește următoarele atribuții:

– cercetarea, conservarea și valorificarea creației populare;
– cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a județului;
– protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
– coordonarea metodologică a activității așezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi culturale;
– elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
– inițierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
– elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă;
– conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
– păstrarea și cultivarea specificului zonal precum şi promovarea turismului cultural de interes local;
– stimularea creativității și talentului;
– revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi, etc.);
– desfășurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
– antrenarea cetățenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;
– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
– reintroducerea fișelor de cercetare etnografică;
– culegerea de datini, obiceiuri şi înregistrarea acestora pe diferite suporturi (reviste, cărţi etc.) care să asigure conservarea şi promovarea acestora;
– culegerea de rețete cu mâncăruri tradiționale din județul Olt și realizarea de broșuri și târguri culturale cu expunere şi vânzare;
– culegerea de cântece vechi autentice şi valorificarea acestora în repertoriul Ansamblului Folcloric ,,Doina Oltului”;
– tipărirea de reviste și cărți de specialitate în colaborare cu instituţii relevante: Institutul Naţional de Etnologie şi Folclor, Academia Română, etc.;
– coordonarea și evidența activităților culturale desfășurate de Căminele Culturale din localităţile judeţului.

Șef Secție: Ristina Baboi

ACTUALITATE

Secția Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare Și Promovarea Culturii Tradiționale